Konsekvenser av Corona:

Tydlig kortsiktig påverkan – mer svårbedömd på längre sikt

Arbetet med att minska spridningen av Coronaviruset – i form av bland annat stängningar av industrier och minskat resande – börjar nu sätta avtryck i såväl kinesisk som global ekonomi. Även den havsburna handeln inklusive tanksjöfarten drabbas.

Sedan vår förra update har Coronaviruset, Covid-19, fortsatt att sprida sig. De allra flesta fall har konstaterats i Kina, men relativt många fall har även konstaterats i ett antal länder utanför Kina. Framför allt gäller det vissa områden i Sydkorea, Italien och Iran.

Konsekvenserna av viruset börjar nu återspeglas även i världsekonomin – och prognoserna för utvecklingen framöver. Kinas ekonomi står idag för cirka 16 procent av världsekonomin – och har stått för cirka 50 procent av tillväxten de senaste 10 åren. När delar av landets industri stänger igen, om än temporärt, får det snabbt konsekvenser även på global nivå. OECD skrev nyligen (2/3 2020) ner den prognosticerade tillväxten i Kina för 2020, från 5,7 procent till 4,9 procent. Samtliga stora ekonomier förväntas påverkas och den globala tillväxten tros 2020 sjunka från 2,9 till 2,4 procent.

OECDs beräkningar bygger på att Coronaepidemin i Kina toppar nu under det första kvartalet och att viruset sprids i en mycket begränsad omfattning i den övriga världen - förutsättningar som är långt ifrån säkra. Beroende på utvecklingen kan ekonomin därmed komma att försvagas ytterligare.

Effekter på tanksjöfarten

Utvecklingen påverkar givetvis även tanksjöfarten. Marknaden är till naturen global och spridningen av viruset påverkar oss på flera sätt.

Högsta prioritet just nu är att säkerställa våra ombordanställdas hälsa och minimera risken för spridning av viruset ombord på fartygen. Vi och vår bemanningspartner Northern Marine Management (NMM) följer utvecklingen noga och följer givetvis berörda myndigheters rekommendationer. Därutöver har NMM vidtagit ett stort antal preventiva åtgärder. Till dessa hör bland annat kontinuerliga riskbedömningar och övningar. När det gäller frakter till och från särskilt drabbade länder – inte minst Kina, har ett stort antal särskilda rutiner införts. Hit hör bland annat särskilda procedurer kring vad som skall göras innan, under och efter en lastning eller lossning, kontakter med landpersonal samt renhållning ombord. Därutöver finns även fastslagna rutiner utifall någon i besättningen skulle bedömas vara sjuk.

Ser vi till tankmarknadens utveckling kan vi konstatera att viruset och dess effekter (faktiska såväl som psykologiska) medfört kraftigt minskade flöden av varor och människor. Till exempel har importen av olja till Kina under februari minskat med ca 20 procent.

De minskade flödena, i kombination med neddragen produktionstakt inom framför allt kinesisk industri, har i sin tur påverkat efterfrågan på såväl olja som tanktransporter. Sedan peaken i december och början på januari har de flesta marknadssegment backat kraftigt – men från höga nivåer. Störst har fallet varit inom VLCC-segmentet, en direkt konsekvens av den minskade importen till Kina. Hela 80 procent av Kinas importbehov sker med VLCC-fartyg.

Sedan vår förra uppdate, 10 februari, har marknaden stabiliserats något. Inom såväl VLCC och Suezmax som MR-segmentet har t o m raterna ökat något. Värt att påpeka är också att marknaden fortfarande generellt ligger högre än motsvarande tid föregående år. Nu ligger en frakt för både VLCC och Suezmax på ca $30,000/dag. Produkttank i MR segmentet ligger på mellan $15-22,000/dag beroende på område i världen. 

Nu hoppas vi att spridningen av Coronaviruset dämpas och att effekterna, hälsomässiga såväl som ekonomiska, därigenom kan begränsas. Visar det sig att viruset är av mer övergående karaktär kommer marknaden sannolikt studsa tillbaka och relativt snabbt ta igen tappade volymer. Ett mer omfattande och utdraget scenario skulle däremot riskera att medföra påtagligt negativa konsekvenser – för såväl världsekonomin som tanksjöfarten.