Market Update: Tankmarknaden åker berg-och-dalbana

Det är en synnerligen komplex olje- och tankmarknad vi just nu bevittnar. Parallellt med att konsumtionen av olja minskat med uppemot 20 procent under våren, som en konsekvens av Covid-19, såg vi under april väldigt höga rater på tankmarknaden. 

Tankmarknaden har sedan början på året kännetecknats av mycket kraftiga svängningar både upp och ned. Inom VLCC-segmentet har vi sett raterna pendla mellan $25 000-250 000/dag och inom MR-segmentet mellan $15 000-70 000/dag.

Kort, men rekordstark marknad till följd av lageruppbyggnad
Till drivkrafterna hör givetvis det låga oljepriset. Från januari till mars sjönk oljepriset från $70/fat till cirka $25/per fat – motsvarande en minskning med nästan 70 procent. Det låga priset fick oljeköparna att lätta på plånböckerna – trots att den egentliga efterfrågan på olja minskat kraftigt under våren.

En stor del av den producerade oljan som inte konsumerats har därför lagts i lager – först i land, nära konsumtionsområdena, och, när de blivit fulla, även i ”flytande lager” ombord på fartyg. Under de senaste veckorna har vi kunnat se bilder från olika delar av världen där fartyg ligger för ankar, lastade med olika typer av oljeprodukter.

Q3 och Q4: risk för dämpad marknad.
I april enades Opec+ om att minska produktionen med ca 10 miljoner fat om dagen från och med maj månad. Flera andra stora oljeproducenter, bl a USA och Brasilien, har på eget bevåg följt efter och sammantaget kommer därför den verkliga totala produktionsminskningen uppgå till uppemot 15 miljoner fat olja per dag (motsvarande cirka 15 procent av världsproduktionen) jämfört med produktionen i april. Syftet är att anpassa produktionen utifrån den påtagligt minskade konsumtionen och därmed också få upp prisnivån.

Under andra halvåret 2020 förväntar vi oss därför att en minskad oljeproduktion, i kombination med lageruttag i konsumtionsländerna, kommer resultera i en minskad efterfrågan på tanktransporter – med lägre rater än första halvåret som följd.

Detta har redan börjat. När detta skrivs har raterna på VLCC-segmentet gått från $150-200,000/dag till ca $40 000 per dag och inom MR är raterna just nu på en vid spread av USD 10-20 000 per dag beroende på område i världen. Fortfarande relativt bra nivåer, men ändå klart lägre än tidigare - och det är fortsatt press på fraktraterna.

2021: successiv tillbakagång till ”pre-corona”?
För tankmarknaden kommer hela 2020 med största sannolikhet bli ett berg-och-dalbane-år, i synnerligen hög grad präglat av Coronaviruset. Att förutsäga hur efterfrågan på tanktransporter kommer utvecklas under 2021 är givetvis svårt, men vi tror att successivt lättade restriktioner, återöppnade samhällen, återstartade ekonomier och massiva stödprogram kommer bidra till en snabbare återgång till läget ”pre-Corona” än vad många först trodde – vad gäller såväl konsumtion av olja som efterfrågan på tanktransporter. Analyshuset Arctic Securities bedömer t ex att efterfrågan på olja är uppe i 95 procent redan vid kommande årsskifte.

 

Detta scenario utgör även bas för IMFs prognos om att världsekonomin backar med 3 procent under 2020, för att sedan växa med 5,8 procent under 2021. Men, som sagt, osäkerheten är stor.

Vad vi med större bestämdhet kan slå fast är att nettotillväxten i flottan kommer vara låg, vilket är väldigt positivt. I maj 2020 uppgick orderboken i produkttanksegmentet till rekordlåga cirka 7 procent av den totala tankflottan – nära hälften jämfört med snittet för de senaste 10 åren. Sammantaget väntas tillväxten 2020 uppgå till 2,9 procent och för 2021 till 2,2 procent. I nuvarande läge läggs det heller inga nya beställningar, vilket borgar för att den låga tillväxttakten successivt förlängs. 

Den låga nettotillväxten gör att vi, trots stora osäkerheter vad gäller världsekonomins utveckling, sammantaget ändå vågar vara positiva till marknadens utveckling 2021. Ser vi till tidigare kriser kan vi notera att oljemarknaden vid alla tillfällen varit snabb på att återhämta sig. En minskning i efterfrågan har alltid varit tillfällig och marknaderna har varit snabba på att på kort tid överkompensera för bortfallet. Låt oss, för världsekonomins skull, hoppas att så blir fallet även denna gång.

Vi deltog nyligen på Aktiespararnas aktiedag online. Presentationen från denna finns tillgänglig på vår webbplats. Där ger vi en mer övergripande beskrivning av marknadsläget i allmänhet och produktionen/konsumtionen av olja i synnerhet. Titta gärna på den.

Göteborg i maj 2020.

Kim Ullman, Vd