”Ja, vi tror fortfarande på en stärkt tankmarknad från och med sommaren”

Vi befinner oss nu i mitten av första kvartalet 2021 och tankmarknaden är fortsatt mycket svag. Vi förväntar oss ingen nämnvärd förändring under innevarande kvartal – men, som vi skrev i bokslutskommunikén för 2020, tror vi på en gradvis stärkning från och med andra kvartalet.

För detta talar flera samspelande faktorer:

1. Fortsatt ökande efterfrågan på olja och oljeprodukter

Konsumtionen av olja i världen fortsätter att öka. Med vaccin, stimulanspaket och allmän optimism går den globala återhämtningen nu helt klart åt rätt håll. Vi, och många andra, gör bedömningen att konsumtionen av olja under andra halvåret återhämtat sig så pass mycket att det ger en positiv effekt på efterfrågan på tanktransporter. Exakt hur konsumtionen utvecklas skiljer sig lite åt mellan olika bedömare. JP Morgan m.fl. spår att efterfrågan i slutet av året åter närmar sig 100 miljoner fat per dag.

Efterfrågan på olja – prognos 2021

Källa: JP Morgan

2. Lagren fortsätter att minska

Ser vi till oljeproduktionen meddelade Saudi Arabien i januari att de avsåg minska produktionen av olja med ytterligare 1 million fat per dag under februari och mars. I kombination med ökad konsumtion kommer detta medföra att oljelagren i stadig takt fortsätter att minska runt om i världen – ner mot det s.k. femårssnittet. För tankmarknaden är vägen dit ett riktigt stålbad, men också en grundförutsättning för att marknaden på sikt ska lyfta. Det är tufft nu men kommer göra gott på lite sikt.  

OECD, totalt kommersiella lager

OECD:s lager jämfört med femårssnittet

Källa: Arctic Securities

3. Rekordlåg nettotillväxt i flottan – och ökade distanser

Ser vi sedan till utbudssidan ser det riktigt lovande ut. Nettotillväxten i flottan 2021 och 2022 väntas uppgå till cirka 2 procent - en historiskt låg nivå. I nuvarande läge läggs det heller i stort sett inga nya beställningar, vilket gör att den låga tillväxttakten successivt förlängs. Detta är naturligtvis bra för tankmarknaden som helhet. I tillägg bör också nämnas att vi ser en fortsatt trend mot längre transportdistanser. Tillväxtländer i Asien väntas framöver fortsätta stå för en växande andel av ökningen i oljekonsumtion, vilket bidrar till ökade distanser och därmed även ökat transportbehov.

4. Tight tankmarknad som ger utrymme för stora svängningar

I grund och botten är tankmarknaden en ”tight” marknad, d.v.s. det finns inget stort överutbud av fartyg även idag. Trots att marknaderna är dåliga nu har ändå alla fartyg någorlunda kontinuerlig sysselsättning och inga fartyg ligger upplagda. Detta innebär att redan små förändringar i efterfrågan på tankfartyg kan ge stort utslag på fraktraterna. I en ”normal” marknad brukar utnyttjandegraden av den totala fartygsflottan ligga runt 85 procent. Vid 90 procent är marknaden superstark, vid 80 procent väldigt svag. Så små är skillnaderna.

Senaste nytt om oljan

Den ökande konsumtionen återspeglas nu även i priset på olja, som under den senaste månaden gått upp med cirka 20 procent. När detta skrivs handlas den till cirka 63 USD per fat. I grund och botten handlar det om att marknaden blir allt mer övertygad om att efterfrågan på olja kommer återhämta sig till pre-corona-nivåer. Här och nu bidrar även kallt väder. I USA har en arktisk front dragit ända ner till Texas, vilket är synnerligen ovanligt. Utöver en ökad efterfrågan på olja har det kalla vädret också medfört att raffinaderier delvis stängts ned och den inhemska produktionen minskat (p g a pipelineproblem). Sammantaget har detta medfört ett produktionsbortfall på upp till 3,5 miljon fat om dagen. Allt detta leder förstås till att takten på lagerminskningen ökar ytterligare.

Även på andra håll i världen har raffinaderikapaciteten under senare tid minskat – om än temporärt och av lite olika skäl. I Japan har kapaciteten minskat med cirka 20 procent (motsvarande 0,6 MBD) efter den senaste jordbävningen. Minskningen kommer innebära ett ökat importbehov av färdiga produkter. Strejken på Norska sockeln är avböjd men oroligheter i Mellanöstern med drönarattacker i norra Irak gör att spänningarna stiger ytterligare. Allt detta bidrar till en än tightare oljemarknad, vilket väntas leda till ökad efterfrågan på tankfartyg.

Gott utgångsläge för oss när det väl vänder

Givet den svaga tankmarknaden gör vi nu vad vi kan för att ha ett så gott utgångsläge som möjligt när utvecklingen väl vänder. Vi har under det gångna året dockat 5 av fartygen i flottan och ska göra ytterligare 3 under våren. Utöver periodiskt underhåll och uppgraderingar har vi även installerat lagstadgade system för rening av ballastvatten. Att göra detta i en svag marknad är givetvis bättre än i en stark, då intjäningen ändå är dålig.

När marknaden väl vänder kommer vi därigenom kunna ha fullt fokus på att serva våra kunder – och därigenom faktiskt börja tjäna pengar igen. Det ser vi verkligen fram emot. 

Kim Ullman, VD