Årsstämma 2013

Årsstämman ägde rum den 23 april 2013. Vid stämman närvarade 79 aktieägare, personligen eller genom ombud, vilka representerade 77 procent av rösterna. Samtliga styrelseledamöter valda av stämman var närvarande. På plats fanns även bolagets revisor och ledamöterna i valberedningen.

Några av de beslut stämman fattade var följande:

  • Att i enlighet med styrelsens förslag dela ut SEK 0,50 per aktie för 2012.
  • Att årsarvode till styrelsen exklusive reseersättningar ska utgå med SEK 1 925 000, att oförändrat fördelas med SEK 400 000 till ordföranden och vice ordföranden och med SEK 225 000 vardera till styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen, samt att revisorerna ska erhålla ersättning för skäliga kostnader enligt räkningar baserade på verklig tidsåtgång för uppdragens fullgörande.
  • Principer för ersättnings- och anställningsvillkor för VD och övriga ledande befattningshavare.
  • Rutiner för valberedningens tillsättande och arbete.

Valberedning inför årsstämman 2013

Valberedningen utgjordes inför årsstämman 2013 av Arne Lööw från 4:e AP-fonden (ca 3,2% av aktierna), Carl Mikael von Mentzer (bolagets vice ordförande) och Karl-Magnus Sjölin som representant för Stena Sessan Rederi AB (ca 52 % av aktierna) och ordförande i valberedningen. Valberedningens sammansättning presenterades på bolagets hemsida den 2 oktober 2012.