1 januari–30 juni 2021

 • Totala intäkter
  Q2: MSEK 208,4 (300,7)
  H1: MSEK 388,0 (649,4)

 • EBITDA
  Q2: MSEK –16,7 (114,1)
  H1: MSEK –62,4 (237,3)

 • Resultat före skatt
  Q2: MSEK –88,4 (28,3)
  H1: MSEK –208,6 (57,3)

 • Resultat efter skatt per aktie:
  Q2: SEK –1,88 (0,59)
  H1: SEK –4,42 (1,20)

Händelser under andra kvartalet

 • Nya waivers erhållna från långivande banker
 • Två planerade dockningar genomförda

Händelser efter kvartalets utgång

 • Styrelsen har kallat till extra bolagsstämma den 12 augusti 2021 för att godkänna tidsutbefraktningsavtalet och garantiavtalet under Principöverenskommelsen med långivande banker, i enlighet med separat kallelse.

Nyckeltal

  Kvartal 2
(apr–juni)
Halvår
(jan–juni)
Helår
  2021 2020 2021 2020  2020
Totala intäkter, MSEK 208,4 300,7 388,0 649,4 1 025,8
EBITDA, MSEK –16,7 114,1 –62,4 237,3 277,8
EBITDA, MUSD –2,0 11,8 –7,4 24,5 30,2
Rörelseresultat, MSEK –74,2 48,5 –176,1 106,6 32,6
Resultat före skatt, MSEK –88,4 28,3 –208,6 57,3 –65,1
Resultat efter skatt, MSEK –89,7 28,3 –211,1 57,3 –66,0
Soliditet, % 24 31 24 31 28
Räntabilitet på eget kapital, % neg 0 neg 0 neg
Disponibel likviditet inklusive 
outnyttjade kreditfaciliteter, MSEK
139,5 527,8 139,5 527,8 378,0
Resultat efter skatt per aktie, SEK –1,88 0,59 –4,42 1,20 –1,38
Eget kapital per aktie, SEK 14,67 22,57 14,67 22,57 16,66
Lost Time Injury 0 0 2 1 2