Bolagsstämma

Bolagsstämma

Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman Bolagets högsta beslutande organ. Bolagsstämman kan avgöra varje fråga i Bolaget som inte uttryckligen faller under ett annat bolagsorgans exklusiva kompetens.

Av dagordningen för bolagsstämman följer vilka ärenden som är föremål för beslut av bolagsstämman respektive vilka ärenden som är informationspunkter. Ärenden på dagordningen som kräver beslut av bolagsstämman är föremål för bindande omröstning genom att aktieägarna röstar för eller emot alternativt avstår från att rösta i frågan. Alla aktieägare har vidare rätt att, i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen, på bolagsstämman ställa frågor till styrelsen och VD om de ärenden som tas upp på bolagsstämman och bolagets förhållanden till annat koncernföretag samt vid årsstämman ställa frågor om bolagets och koncernens ekonomiska situation.

En aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid en bolagsstämma ska skriftligen begära detta hos styrelsen. Begäran ska ha kommit Bolaget tillhanda minst sju veckor före bolagsstämman, eller i sådan tid att ärendet kan införas i kallelsen. Vad gäller förslag till beslut i ärenden som redan finns upptagna på dagordningen och där det inte följer av lag att förslag måste framläggas viss tid i förväg, har aktieägare rätt att lägga fram sådana förslag under perioden fram till dess att bolagsstämman hålls (inklusive under bolagsstämman).

Rätt att delta på bolagsstämman

För att få delta i stämman ska aktieägare anmäla sig hos Bolaget senast den dag som anges i kallelsen. Aktieägare som inte kan delta på stämman personligen får företrädas av ombud med fullmakt. I samband med kallelsens utfärdande lämnas information om formerna för bolagsstämman samt tid och sätt för anmälan till bolagsstämman.

Årsstämma 2023

Concordia Maritime AB:s årsstämma 2023 kommer att hållas torsdagen den 4 maj 2023 kl. 13:00, på Concordia Maritime AB, Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36-38, 411 36 Göteborg.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman ska, för att begäran med säkerhet skall kunna beaktas, inkomma med sådant förslag till styrelsen senast den 16 mars 2023 genom att skicka e-post till arsstamma@concordiamaritime.com eller brev till Concordia Maritime AB, 405 19 Göteborg.

Föregående år