Concordia Maritime beställer Suezmax tankfartyg hos Samsung

Det beställda fartyget, Stena Supreme, ingår i den serie om sex fartyg som projekterats av Stena Bulk och utvecklats av Stena Teknik. Fokus i utvecklingsarbetet har legat på energieffektivitet. Fartygets tekniska utrustning och design medför att bränsleförbrukningen kan reduceras med upp till 10-15 procent jämfört med standartonnage.
”Detta är en affär som passar Concordia Maritime mycket väl. Suezmax-segmentet blir alltmer intressant. Transportmönstret för råolja är i förändring med bland annat längre transportsträckor som följd. Suezmaxstorleken innebär i detta sammanhang en större flexibilitet jämfört t ex med VLCC.
Fartygets design och prestanda imponerar och Samsung är ett ledande kvalitetsvarv. Vår intention är att sysselsätta fartyget på den öppna marknaden via det framgångsrika poolsamarbetet mellan Stena Bulk och Sonangol. Vi ser en potential genom exponeringen i marknaden för råoljetransporter. Detta blir ett intressant komplement till vårt engagemang i produkttankmarknaden. Vidare är det, som vi bedömer det, rätt ”timing”. Priset är konkurrenskraftigt och reflekterar den nedgång i fartygspriser på 35-40 procent som ägt rum sedan toppnivåerna för 1,5-2 år sedan”, säger VD Hans Norén.”
Stena Sonangol Suezmax Pool kontrolleras av Stena Bulk och det angolanska statliga oljebolaget Sonangol. Poolen har sedan starten 2005 genererat bättre intjäning än andra, konkurrerande pooler. Idag har man 13 fartyg men målet är att bygga upp en flotta av totalt 25 nya och effektiva Suezmaxfartyg. Operation och befraktning av fartygen i poolen drivs från Stena Bulks kontor i Houston, Rio de Janeiro, London samt Singapore.

”Investeringen uppgår till strax under 500 miljoner kronor, där större delen betalas vid leveransen under andra kvartalet 2012. Concordia Maritime är finansiellt starkt och har även efter denna investering kapacitet kvar”, säger ekonomidirektör Göran Hermansson.
Concordia Maritime kommer även att delta med 50% i Stena Bulks inbefraktning av ett nybyggt Suezmax-fartyg. Inbefraktningen löper i 12 månader från leverans från varv, vilket beräknas ske i maj i år. Dagshyran är 23,000 USD per dag. Fartyget skall sysselsättas på den öppna marknaden i Stena Sonangol Suezmax Pool.
”Inbefraktningen ger oss redan under 2010 en närvaro i det intressanta Suezmaxsegmentet. Affären förväntas ge ett överskott men föranleder för närvarande ingen ändring i resultatprognosen 2010, en vinst före skatt kring 9,5 miljoner dollar.”, säger Göran Hermansson.”

Fartygsdata Stena Supreme
Längd 274,0 meter
Bredd 48,0 meter
Djupgående 17,0 meter
Dödvikt 158 700 dwt