Valberedningen för Concordia Maritime AB inför årsstämman 2018

I enlighet med beslut vid Concordia Maritime ABs årsstämma den 25:e april 2017 skall valberedningen bestå av tre medlemmar. De tre medlemmarna ska representera de två största aktieägarna per 31 augusti 2017 och dessutom ska styrelsens ordförande ingå i valberedningen.

I enlighet med detta har följande medlemmar utsetts att ingå i valberedningen:

Carl-Johan Hagman, Styrelsens ordförande
Bengt Stillström, representerar sig själv (näst största aktieägare)
Henrik Hallin, representerar Stena Sessan (största aktieägare)

Valberedningen kommer att förbereda förslag till årsstämman den 24 april 2018 avseende bl a stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsens ersättning, revisorer, revisorarvode och valberedningens sammansättning.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta senast den 27 februari 2018 via post till:

Valberedningen Concordia Maritime AB
Carl-Johan Hagman
405 19 Göteborg

Svensk kod för bolagsstyrning anger att bolaget, senast sex månader före årsstämman, på bolagets webbplats skall lämna uppgift om ledamöterna i valberedningens namn och vem de representerar. Till följd av ett internt administrativt missförstånd publicerades denna information en dag för sent. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 oktober 2017.