Concordia Maritime stärker sin position inom råoljetanksegmentet

Som ytterligare ett led i positioneringen av flottan inför en förväntat successivt allt starkare marknad har Concordia Maritime beslutat att deltaga i tre Suezmaxfartyg som inbefraktas av Stena Bulk.

Fartygen, som vardera är på 158 000 DWT, är byggda i Korea 2012-2014. Kontrakten är på 12 månader med möjlighet till förlängning fram till slutet av 2019. Fartygen kommer från och med leveransen i maj respektive juli sysselsättas på spotmarknaden inom ramen för den framgångsrika Stena Sonangol Suezmax-Poolen. Concordia Maritimes andel i fartygsinkontrakteringarna är 50%. Utöver avtalad hyra under kontraktstiden innehåller kontrakten även vinstdelningsklausuler med kontraktspartnern

“Vi fortsätter att agera utifrån vår tro på en gradvis allt starkare marknad från och med hösten 2018. Genom inkontrakteringen av de tre Suezmaxfartygen stärker vi vår närvaro även inom råoljetanksegmentet och fortsätter därigenom att öka vår intjäningsförmåga. Den svaga marknaden gör att vi kan ingå kontrakten på en för oss fördelaktig nivå. Rent operationellt känner vi väl till fartygen då de redan tidigare varit sysselsatta inom Stena Sonangol Suezmax-Poolen. Det är naturligtvis alltid en extra trygghet”, säger Kim Ullman, VD för Concordia Maritime.

Concordia Maritimes närvaro i suezmaxsegmentet utgörs sedan 2012 av tankfartyget Stena Supreme. Även Stena Supreme sysselsätts på spotmarknaden via Stena Sonangol Suezmax Pool. I poolen, vilken kontrolleras av Stena Bulk och det angolanska statliga oljebolaget Sonangol, ingår sammantaget cirka 25 effektiva suezmaxfartyg.

PDF