Delårsrapport 1 januari–31 mars 2018

 • Totala intäkter kvartal 1: MSEK 199,6 (233,0)
 • EBITDA kvartal 1: MSEK 7,0 (29,3)
 • Resultat före skatt kvartal 1: MSEK –38,7 (-41,2)
 • Resultat efter skatt per aktie kvartal 1: SEK –0,81 (–0,86)

Händelser under första kvartalet

 • Inkontraktering av ytterligare två MR (ECO)-fartyg.
 • Bolaget tar flera initiativ för att stötta arbetet för rena hav. 

Nyckeltal

 • Totala intäkter, MSEK 199,6 (233,0)
 • EBITDA, MSEK 7,0 (29,3)
 • EBITDA, MUSD 0,9 (3,3)
 • Rörelseresultat, MSEK –36,4 (–24,4)
 • Resultat exklusive nedskrivning och skatt, MSEK –38,7 (–41,2)
 • Resultat före skatt, MSEK –38,7 (–41,2)
 • Resultat efter skatt, MSEK –38,7 (–41,2)
 • Soliditet, % 41 (49)
 • Räntabilitet på eget kapital, % –47,7 (–0,3)
 • Disponibel likviditet inklusive outnyttjade kreditfaciliteter, MSEK 286,6 (217,7)
 • Resultat efter skatt per aktie, SEK –0,81 (–0,86)
 • Eget kapital per aktie, SEK 25,25 (42,33)
 • Lost Time Injury 0 (0)

Distribution

Av miljöskäl publiceras våra delårsrapporter numera endast digitalt. Concordia Maritimes delårsrapporter samt ytterligare finansiell information om bolaget kan läsas eller laddas ned på vår webbplats www.concordiamaritime.com/sv/investor-relations. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Concordia Maritime Aktiebolag (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 april 2018 klockan 14:10.  

PDF