Efter lång väntan – nu har vändningen startat

Efter två år av svag marknad har råoljetankmarknaderna sedan september stigit kraftigt. Och nu ser vi, helt naturligt, att även produkttankmarknaderna börjat vända i vissa områden i världen.

Vi har under en längre tid förutspått att vändningen skulle komma successivt under andra halvan 2018 – och nu ser vi att det faktiskt håller på att hända.

Som vi konstaterade i vår delårsrapport för det tredje kvartalet så har raterna inom VLCC-segmentet sedan i början av september gått från $9 000/dag till noteringar om $40 000-50 000/dag nu under november. Korrelationen mellan fartygstyper är stor och när VLCC väl börjat röra sig så följde de andra råoljesegmenten efter. För Suezmaxtankers har raterna på kort tid mer än fördubblats – från ca $10,000 per dag till, när detta skrivs, noteringar om $30 000–35 000/dag.

Till de främsta drivkrafterna hör att Opec sedan juli gradvis har ökat produktionen med mellan 500 000 och 1 000 000 fat olja per dag. Ökningen är en direkt följd av att lagernivåerna kommit ner och nu ligger på nivåer som motsvarar genomsnittet för de senaste fem åren. Som en direkt konsekvens av den ökade produktionen har sedan även transportbehovet ökat. Till exempel ökade antalet VLCC-laster från Mellanöstern under oktober med cirka 25 procent.

Först råoljan - nu produkttankmarknaderna

Helt enligt skolboken ser vi nu att mer råolja är i omlopp och därmed sätter fart även på produkttankmarknaden. I slutändan är det ju trots allt förädlade oljeprodukter som används som energikälla i bilar, flygplan och andra applikationer. Uppgången i produkttankmarknaden sker även den från låga nivåer men är likväl tydlig. För t ex kombinationsresor i Atlanten har raterna på kort tid gått från $7 000/dag till $15 000. Samtidigt har möjligheterna till arbitrage ökat och nu inför vintern förväntar vi oss även att de sedvanliga gynnsamma säsongseffekterna skall underbygga vändningen ytterligare.

En marknad mot bättre balans

Parallellt med det ökade transportbehovet har även utfasningen av fartyg genom återvinning (skrotning) fortsatt. Höga skrotpriser och stundande investeringsbeslut till följd av kommande lagkrav hör här till de främsta drivkrafterna.

Tittar vi framåt tror vi att de nya svavelregler som träder i kraft år 2020 kommer att bidra positivt till efterfrågan på tanktransporter. I första hand genom förändringar i transportflödena till följd av ökad efterfrågan på nya lågsvavliga bränslen – men också genom en fortsatt utfasning av äldre fartyg.

Kraftig nedgång i oljepriset

Vi får ofta frågan hur oljepriset påverkar tankmarkandens utveckling – och det raka svaret är att utvecklingen av oljepriset på kort sikt inte har någon direkt påverkan. På längre sikt gynnas tankmarknaden dock, precis som industrin i övrigt, av ett lågt oljepris.

När detta skrivs har vi sett kraftiga nedgångar i oljepriset. Från att under september och oktober ha stigit kraftigt har priset nu fallit lika kraftigt under de senaste veckorna. Sedan toppnoteringen i början av oktober är fallet cirka 20 procent. Utvecklingen ger en tydlig bild av hur överreaktioner på trading- och derivatmarknaderna påverkar prisutvecklingen. Uppgången var först till stora delar en följd av tänkta konsekvenser relaterade till sanktioner mot Iran, produktionsstörningar i Libyen och Venezuela samt oro för det tropiska ovädret Gordon. Sanktionerna mot Iran blev sedan inte lika omfattande som många först trott, vilket i kombination med USAs ökade produktionstakt av skifferolja och Opecs ökade produktion resulterat i att oljepriset fallit tillbaka.

Nu blickar vi framåt

De senaste åren har varit tuffa för hela tankmarknaden. Som vi konstaterade i vår nyligen presenterade delårsrapport är det nu mycket glädjande att vår prognos om en stegvis förbättring av marknaden nu på allvar börjar att materialiseras.

Kim Ullman,
VD