Stärkt tro på successivt starkare marknad

Opecs produktionsneddragning fortsätter att påverka tankmarknaderna negativt – men en stark underliggande efterfrågan på olja, återgång till normala lagernivåer och ökad utskrotning skapar förutsättningar för en vändning. Sammantaget har utvecklingen under de senaste veckorna stärkt oss i vår tro på en successivt starkare marknad från och med hösten 2018.

Tankindustrin befinner sig för närvarande i absoluta botten av en konjunkturcykel. Att marknaden är svag - och har varit svag under en längre tid - beror till stor del på Opecs minskade produktion och de uttag från lager i konsumtionsländerna som ägt rum sedan sommaren 2016. Sammantaget har dessa båda faktorer resulterat i ett minskat transportbehov, vilket i kombination med omfattande fartygsleveranser resulterat i låga fraktrater.

Sjunkande lagernivåer

Opec produktionsbegränsningar har medfört att oljepriset sedan sommaren 2017 gått från $45/fat till strax över $70/fat idag, en uppgång om cirka 50 procent. Den stora frågan är vid vilket pris och lagersituation som Opec (och dess allierade) kommer att släppa på neddragningarna och återgå till full produktion. Saudi Arabien har sagt att de vill se ett oljepris närmare $80/fat. Detta sannolikt för att få en bättre värdering av den planerade börsintroduktionen av delar av deras oljebolag Aramco. Det betyder i sådana fall att nuvarande produktionsbegränsningar fortsätter ytterligare något kvartal – troligtvis Q3 och kanske in i Q4. Därefter förväntar vi oss en successivt ökad produktion. Vad gäller lagernivåerna i konsumtionsländerna fortsätter de att sjunka och ligger nu på nivåer nära genomsnittet för de senaste fem åren.

Kraftigt ökad skrotning

På utbudssidan kan vi konstatera att utskrotningen av äldre fartyg har tagit fart på allvar under det första kvartalet. Under kvartalet skrotades 66 tankfartyg, vilket motsvarar två tredjedelar av vad som skrotades under hela 2017 (som i sin tur kraftigt översteg 2016). Antalet skrotade VLCC-fartyg uppgick till 18 stycken, vilket är mer än hela 2016/2017 tillsammans. Om takten håller i sig kommer utskrotningen under 2018 bli den högsta på många år. Utvecklingen är mycket positiv och ett viktigt steg för att rätta till fartygsbalansen. I kombination med de relativt få planerade leveranserna av nya fartyg förväntar vi oss en förhållandevis låg nettotillväxt under innevarande år.

Fortsatt tro på vändning under hösten

Utvecklingen under de senaste veckorna har förstärkt vår tro på att tankmarknaderna kommer att börja förbättras stegvis från och med hösten. Marknaderna är till naturen mycket volatila och vi är just nu på botten i en dal men, som så många gånger förut, så kommer marknaderna komma tillbaka. Världsekonomin är stark och den underliggande efterfrågan på olja fortsatt stark. För 2018 och 2019 prognosticerar EIA en ekonomisk tillväxt om nära 4 procent och en ökad efterfrågan på olja med motsvarande 1,7 miljoner fat per dag. Det utgör en stabil grund för en positiv utveckling.

Nya regelverk

Diskussionerna kring IMOs nya svaveldirektiv 2020 (max 0,5% svavelinnehåll i bunkers) blir mer och mer aktuella. Den mera principiella inställningen från tankrederinäringen i denna fråga – som även vi står bakom - är att detta är något som oljebolagen, som trots allt är de som producerar oljeprodukter, bör lösa. Man ska dock komma ihåg att raffinaderiernas omställning från produktion av högsvavel till lågsvavel är komplicerad och kräver stora investeringar. Vår uppfattning är ändå att det kommer att finnas tillräcklig tillgång till bunkerolja med lägre svavelhalt, om än till ett initialt högre pris. Detta gör att vi väljer att avvakta den alternativa lösningen att installera s.k. ”scrubbers”, d.v.s. där vi i så fall skulle investera i ”reningsanläggningar” ombord på fartygen som ”tvättar” avgaserna så endast motsvarande 0,5% svavel släpps ut.

Ny guidning ger ökad transparens

För egen del fortsätter vi arbeta enligt vår strategi. Vi har precis hållit årsstämma och publicerade tidigare i veckan vår delårsrapport för det första kvartalet. Nytt för den här gången är att vi från och med nu presenterar befraktningsstatus för innevarande kvartal vid tidpunkten för delårsrapportens publicering. Publiceringen ger en ögonblicksbild av dels andelen utbefraktade dagar (av det totala antalet möjliga befraktningsdagar), dels den genomsnittliga intjäningen för de befraktade fartygen – allt i syfte att vara så transparanta det bara går.