Lagernivåerna nu normaliserade

Vi kan konstatera att tankmarknaden fortfarande befinner sig på mycket låga nivåer. Bakom utvecklingen ligger, som tidigare konstaterat, Opecs minskade produktion och de uttag från lager i konsumtionsländerna som ägt rum sedan sommaren 2016. Sammantaget har detta resulterat i ett minskat transportbehov, vilket i kombination med omfattande fartygsleveranser resulterat i låga fraktrater.

Målet med produktionsneddragningen var dels att få upp oljepriset, dels att tvinga fram en minskning av de rekordhöga oljelagren. Båda målen har nu nåtts. Oljepriset har ökat med över 50 procent jämfört med för ett år sedan samtidigt som oljelagren successivt har minskat och nu är tillbaka på en genomsnittlig femårsnivå. 

Hård press på Opec

Återgången till mer normala lagernivåer och ett antal andra faktorer, bl a produktionsproblem i Venezuela, Libyen och Nigeria samt sanktioner mot Iran sätter hårt tryck på Opec att nu öka produktionen - och därmed även exporten. Det tycks visserligen råda delade meningar inom gruppen, men marknaden räknar med att Saudiarabien lyckas förhandla fram någon sorts kompromiss, vilken till en början skulle kunna resultera i en produktionsökning om 300 000 – 600 000 fat olja per dag. Därutöver har även Ryssland (som inte är med i Opec) flaggat för att de också vill öka sin produktion.  

Fortsatt bra fart på skrotningstakten av tankfartyg

En ökad produktion kommer naturligtvis medföra en ökad efterfrågan på tanktonnage. Parallellt med denna utveckling ser vi, glädjande nog, även en fortsatt utfasning av tankfartyg från marknaden. Låga frakter, höga skrotpriser och stundande investeringsbeslut i lagstadgade ballastvattensystem och eventuellt även i scrubbers (avgasreningsanläggningar) bidrar till mer och mer skrotningsbeslut. Siffrorna talar här sitt tydliga språk. Under hela 2017 gick 74 tankfartyg till återvinning, att jämföra med 94 fartyg bara under de första fem månaderna 2018. Om takten håller i sig kommer vi eventuellt få se en nolltillväxt inom vissa segment i år.

Nio inkontrakterade fartyg

En ökad efterfrågan på tanktransporter i kombination med en måttlig flottillväxt gör att vår tro på en successivt allt starkare marknad från och med andra halvåret 2018 ligger fast. Det är också utifrån detta scenario vi positionerat vår flotta. Större delen av våra fartyg ligger på den öppna spotmarknaden och är helt redo börja frakta när vändningen kommer.

Vi passar också på att ta till vara på de fördelaktiga inkontrakteringsmöjligheter som uppstår i svaga marknader. I slutet av maj beslutade vi att delta i inbefraktningen av tre Suezmaxfartyg tillsammans med Stena Bulk. Kontrakten är på 12 månader med möjlighet till förlängning fram till slutet av 2019. Genom inkontrakteringen stärker vi vår närvaro inom råoljetanksegmentet och fortsätter därigenom att öka vår intjäningsförmåga. Sammantaget har vi nu under det senaste året kontrakterat in nio fartyg. 

Så, summa summarum – marknaden är fortfarande svag men fundamenta pekar fortsatt på en kommande uppgång. Och när den kommer är vi redo.

Göteborg i juni 2018

Kim Ullman, VD