Stärkta positioner på volatil marknad

Inbefraktning av ytterligare en Suezmaxtanker och förlängning av utbefraktning av P-MAX-tanker

Genom inkontraktering av ytterligare ett modernt Suexmaxfartyg fortsätter Concordia Maritime att stärka positionerna inom råoljetanksegmentet. Parallellt förlängs utbefraktningen, för sjätte året i rad, av P-MAX-tankern Stena Paris.

Det nu inkontrakterade Suezmaxfartyget är på 158 000 DWT och byggt i Korea 2015. Kontraktet är på 12 månader. Fartyget kommer från och med juli sysselsättas på spotmarknaden inom ramen för den framgångsrika Stena Sonangol Suezmax-Poolen. I likhet med tidigare genomförda inbefraktningar, görs även denna tillsammans med Stena Bulk och Concordia Maritimes andel uppgår även här till 50 procent.

“Vi fortsätter att agera utifrån vår tro på en gradvis allt starkare marknad från och med hösten 2018. Sammantaget har vi nu kontrakterat in fyra suezmaxfartyg till vardera 50 procent. Genom inkontrakteringarna har vi ökat vår intjäningsförmåga och den svaga marknaden har inneburit att vi kunnat ingå kontrakten på en för oss fördelaktig nivå, säger Kim Ullman, VD för Concordia Maritime.

Förlänging av utbefraktning

Parallellt har Concordia Maritime tecknat avtal om förlängning av utbefraktningen av P-MAX-fartyget Stena Paris. Avtalet är på ett år och gäller från juli 2018 till juli 2019. Kontraktspartner är ett av världens största olje- och gasföretag. Stena Paris har sedan 2013 använts av samma kund för konseku­­tiva nischfrakter av raffinerade petroleum­produkter i främst Asia ­Pacificområdet.

Det är mycket glädjande att ha fått förnyat förtroende och givet de utmanande marknadsförhållandena är vi nöjda med nivån på kontraktet. För vår del innebär kontraktet att vi säkrar sysselsättningen för detta specialfartyg ytterligare ett år framåt, samtidigt som vi fortsätter samarbetet med ett av världens största oljebolag, säger Kim Ullman, VD för Concordia Maritime. 

Denna information är insiderinformation som Concordia Maritime AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 juli 2018 kl. 13:30 CET. 

PDF