Beslut vid årsstämma i Concordia Maritime AB (publ) den 29 april 2020

Beslut vid årsstämma i Concordia Maritime AB (publ) den 29 april 2020

Val av styrelse och styrelsearvode
Vid Concordia Maritime AB (publ):s årsstämma den 29 april 2020 omvaldes styrelseledamöterna Carl-Johan Hagman, Stefan Brocker, Henrik Hallin, Mats Jansson Helena Levander och Mikael G:son Löw i enlighet med valberedningens förslag. Till styrelsens ordförande valdes Carl-Johan Hagman. Vidare fastställdes att arvode till de stämmovalda styrelseledamöterna ska utgå enligt följande:

  • 400.000 kronor till styrelsens ordförande

  • 225.000 kronor till övriga stämmovalda styrelseledamöter

Det totala styrelsearvodet uppgår till 1.525.000 kronor.

Val av revisor och revisorsarvode
Till bolagets revisor omvaldes KPMG. KPMG har meddelat att den nuvarande auktoriserade revisorn i bolaget, Jan Malm, kommer att fortsätta vara huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Vinstdisposition
Stämman beslutade att ingen utdelning ska ske för verksamhetsåret 2019.

Inrättande av valberedning
Stämman beslutade att en valberedning ska inrättas inför årsstämman 2021 i enlighet med valberedningens förslag, vilket i allt väsentligt motsvarar föregående års förslag.

Riktlinjer för ersättning
Stämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, bland annat avseende avstämningsdag för deltagande på bolagsstämma.

PDF