Concordia Maritime möjliggör förhandsröstning vid årsstämman den 29 april 2020

Concordia Maritime AB (publ) har beslutat att aktieägare i Concordia Maritime ska kunna utöva sin rösträtt vid årsstämman 2020 genom att förhandsrösta. Avsikten är att minimera antalet personer som samlas i bolagsstämmolokalen, som ett led i strävan att minimera risken för spridning av det nya coronaviruset. Concordia Maritime vill uppmana samtliga aktieägare att, på det sätt som anges nedan, utnyttja möjligheten till förhandsröstning.

Formulär för förhandsröstning
Aktieägare som vill utnyttja möjligheten till förhandsröstning ska, utöver att vara upptagen i bolagsstämmoaktieboken och ha anmält sitt deltagande i enlighet med kallelsen, använda ett formulär för förhandsröstning som finns tillgängligt här.

  • Förhandsröstningsformuläret ska skickas till Concordia Maritime per e-post till info@computershare.se eller per post till Computershare AB "Concordia Maritime Aktiebolags årsstämma", Box 5267, 102 46 Stockholm, alternativt skrivas under digitalt i enlighet med instruktioner på bolagets hemsida.
     
  • Förhandsröstningsformuläret måste vara Concordia Maritime tillhanda senast den 27 april 2020 kl. 16:00.

Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.

Närvara via fullmakt till Computershare
Vidare har Computershare informerat bolaget om att de, utan kostnad, erbjuder en möjlighet för anmälda aktieägare som är privatpersoner att utse ett ombud anvisat av Computershare för att rösta i enlighet med aktieägarens instruktioner. Mer information om denna möjlighet finns här. I detta avseende agerar Computershare inte för bolagets räkning.

Information om åtgärder med anledning av det nya coronaviruset
Som tidigare angetts i kallelsen till årsstämman kommer Concordia Maritime även att vidta fler åtgärder vid stämman för att begränsa smittspridning. Detta innebär bland annat att ingen dryck och förtäring kommer att serveras efter stämman, att begränsningar kommer införas vad gäller antalet närvarande icke aktieägare och att sedvanliga anföranden inte kommer att hållas. Bolaget avser dock att spela in VDs och CFOs anföranden i förväg och publicera detta på bolagets hemsida efter stämman.

Med hänsyn till smittorisken avråder bolaget från deltagande i stämmolokalen, och rekommenderar aktieägarna att delta genom förhandsröstning, alternativt via fullmakt till Computershare, enligt ovan. Concordia Maritime följer den fortsatta utvecklingen och kommer vid behov att på sin hemsida, uppdatera informationen om vilka ytterligare åtgärder som eventuellt vidtas i samband med årsstämman.

PDF