Beslut vid årsstämma i Concordia Maritime AB (publ) den 28 april 2021

Mot bakgrund av den pågående coronapandemin och i syfte att minska risken för smittspridning hölls Concordia Maritime AB (publ):s årsstämma den 28 april 2021 genom poströstning, utan möjlighet till fysiskt deltagande, med stöd av tillfälliga lagregler.

Årsstämman fastställde framlagda resultat- och balansräkningar och ersättningsrapport samt beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör. Härutöver fattades nedanstående beslut.

Val av styrelse och styrelsearvode

Vid årsstämman omvaldes styrelseledamöterna Carl-Johan Hagman, Stefan Brocker, Henrik Hallin, Mats Jansson och Helena Levander samt nyvaldes Ulrika Laurin, till styrelseledamöter i enlighet med valberedningens förslag. Till styrelsens ordförande omvaldes Carl-Johan Hagman. Vidare fastställdes att arvode till de stämmovalda styrelseledamöterna ska utgå enligt följande:

  • 400 000 kronor till styrelsens ordförande
  • 225 000 kronor till övriga stämmovalda styrelseledamöter

Det totala styrelsearvodet uppgår till 1 525 000 kronor.

Val av revisor och revisorsarvode

Till bolagets revisor nyvaldes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB i enlighet med valberedningens förslag. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Fredrik Göransson kommer att vara huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Vinstdisposition

Stämman beslutade att ingen utdelning ska ske för verksamhetsåret 2020.

Inrättande av valberedning

Stämman beslutade att en valberedning ska inrättas inför årsstämman 2022 i enlighet med valberedningens förslag, vilket i allt väsentligt motsvarar föregående års förslag.

Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att styrelsen har möjlighet att tillåta poströstning på bolagsstämmor även efter att tillfälliga lagregler upphört.

PDF