Concordia Maritime utnyttjar köpoptioner och avyttrar IMOIIMAX-fartyg

Concordia Maritime stärker likviditeten genom att avyttra de båda IMOIIMAX-fartygen Stena Image och Stena Important. Köpare är ett kinesiskt leasingföretag. Nettolikviditetsöverskottet från transaktionerna uppgår till cirka 45 MSEK.

De båda fartygen såldes via s.k. sale and lease back-avtal 2016 respektive 2017 till ett stort japanskt finansbolag. I avtalen ingick även årliga köpoptioner, vilka nu utnyttjats. Nettolikviditetsöverskottet från transaktionerna uppgår till cirka 45 MSEK och kommer tillföras Concordia Maritime i samband med att leverans av fartygen till köparen sker.

”Försäljningen av fartygen ligger i linje med den fortsatta ambitionen att stärka bolagets finansiella ställning och likviditet”, säger Kim Ullman, vd för Concordia Maritime.

Leverans av fartygen till köparen beräknas att äga rum under september 2021. Efter avyttringarna består Concordia Maritimes flotta av tio helägda P-MAX-fartyg (produkttank), en långtidsinkontrakterad suezmaxtanker (sale and lease back med köpoption) samt andelar i ytterligare tre inkontrakterade suezmaxfartyg.

Denna information är sådan information som Concordia Maritime Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2021 15:00 CEST.

PDF