Delårsrapport 1 januari–30 juni 2021

Fortsatt svag marknad

 • Totala intäkter
  Q2: MSEK 208,4 (300,7)
  H1: MSEK 388,0 (649,4)

   
 • EBITDA
  Q2: MSEK –16,7 (114,1)
  H1: MSEK –62,4 (237,3)
   
 • Resultat före skatt
  Q2: MSEK –88,4 (28,3)
  H1: MSEK –208,6 (57,3)
   
 • Resultat efter skatt per aktie
  Q2: SEK –1,88 (0,59)
  H1: SEK –4,42 (1,20)

Händelser under andra kvartalet

 • Nya waivers erhållna från långivande banker
 • Två planerade dockningar genomförda

Händelser efter kvartalets utgång

 • Styrelsen har kallat till extra bolagsstämma den 12 augusti 2021 för att godkänna tidsutbefraktningsavtalet och garantiavtalet under Principöverenskommelsen med långivande banker, i enlighet med separat kallelse.

Nyckeltal jan-jun 2021

 • Totala intäkter, MSEK: 388,0 (649,4)
 • EBITDA, MSEK: –62,4 (237,3)
 • EBITDA, MUSD: –7,4 (24,5)
 • Rörelseresultat, MSEK: ––176,1 (106,6)
 • Resultat före skatt, MSEK: –208,6 (57,3)
 • Resultat efter skatt, MSEK: –211,1 (57,3)
 • Soliditet, %: 24 (31)
 • Räntabilitet på eget kapital, %: neg (0)
 • Disponibel likviditet inkl. outnyttjade kreditfaciliteter, MSEK: 139,5 (527,8)
 • Resultat efter skatt per aktie, SEK: –4,42 (1,20)
 • Eget kapital per aktie, SEK: 14,67 (22,57)
 • Lost Time Injury: 2 (1)

Denna information är sådan information som Concordia Maritime Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 augusti 2021 12:30 CEST.

PDF