Delårsrapport 1 januari–30 september 2021

Tryggad intjäning och förbättrade lånevillkor

 • Totala intäkter
  Q3: MSEK 165,6 (210,7)
  9 månader: MSEK 553,6 (860,1)
   
 • EBITDA
  Q3: MSEK –56,8 (45,1)
  9 månader: MSEK –119,1 (282,4)
   
 • Resultat före skatt
  Q3: MSEK –141,4 (–35,9)
  9 månader: MSEK –350,0 (21,4)
   
 • Resultat efter skatt per aktie
  Q3: SEK –2,96 (–0,75)
  9 månader: SEK –7,39 (0,45)

Händelser under tredje kvartalet

 • Aktiviteter syftandes till att stärka Concordia Maritimes finansiella ställning och likviditet, innefattande bland annat tidsutbefraktning av P-MAX-fartygen och avyttring av IMOIIMAX-fartygen
 • Avtal med långivande banker avseende nya lånevillkor för åtta av bolagets tio P-MAX-fartyg

Händelser efter kvartalets utgång

 • Avtal med långivande banker avseende nya lånevillkor för två av bolagets tio P-MAX-fartyg

Nyckeltal jan-sep 2021

 • Totala intäkter, MSEK: 553,6 (860,1)
 • EBITDA, MSEK: –119,1 (282,4)
 • EBITDA, MUSD: –14,0 (30,1)
 • Rörelseresultat, MSEK: –293,5 (92,5)
 • Resultat före skatt, MSEK: –350,0 (21,4)
 • Resultat efter skatt, MSEK: –352,6 (21,4)
 • Soliditet, %: 25 (31)
 • Räntabilitet på eget kapital, %: neg (0)
 • Disponibel likviditet inkl. outnyttjade kreditfaciliteter, MSEK: 70,0 (438,5)
 • Resultat efter skatt per aktie, SEK: –7,39 (0,45)
 • Eget kapital per aktie, SEK: 12,49 (21,18)
 • Lost Time Injury: 0 (1)

Denna information är sådan information som Concordia Maritime Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3:e november 2021 kl. 13:00 CET.

PDF