Kommentar kring kriget i Ukraina

När det som inte ska hända händer

Det är en dramatisk och tragisk utveckling i Europa som vi bevittnar. Den ryska ledningens barbariska krigsföring mot Ukraina orsakar förstörelse, flyktingströmmar, död och lidande. Den resulterar också i en ekonomisk motreaktion som slår mot det egna folket. Västvärldens enade motstånd ritar om den ekonomiska och energipolitiska kartan framför våra ögon. En ny järnridå växer fram. Konsekvenserna är svåranalyserade men kommer sannolikt bestå under en lång tid, eller så länge ledarskapet i Moskva är oförändrat.

Hur påverkar detta sjöfarten?

Som beskrivits i media är såväl Ukraina som Ryssland stora råvaruexportörer, både för torrlast och tank. Dagens sanktioner förbjuder ännu inte angörande av rysk hamn eller transport av ryska varor, dock har många företag valt att av moraliska skäl avstå ryska affärer.

Historiskt sett har sanktioner och oroligheter ofta stärkt sjöfartsmarknaderna. Än så länge är det svårt att se en tydlig riktning. Aktiemarknaden har handlat upp aktier inom tank och bulk men inte container. Raterna för större tankfartyg steg initialt men har sedan backat tillbaka och det höga oljepriset klämmer åt intjäningen ytterligare. Dock finns det undantag inom vissa segment och geografiska områden där intjäningen är god – produkttankers ser bättre ut än stortank. De redare som väljer att fortfarande lasta i Ryssland kan ta ut ytterligare premium.

På sikt är det sanktioner som styr och för tankmarknaden dessutom OPECs vilja att kompensera för ett eventuellt bortfall av rysk energiproduktion. Det påverkar i sin tur efterfrågan i ton-mil vilket har stor påverkan på intjäningen.

En okänd variabel är hur sanktionerna mot Ryssland kommer slå mot den statskontrollerade flottan inom Sovcomflot och dess påverkan på tankmarknaden. Med över 100 fartyg i flottan är Sovcomflot ett av världens största tankrederier.

På längre sikt kan konsekvenserna bli än större. Om till exempel priset på olja och gas fortsätter på dagens nivåer kommer det sannolikt ytterligare driva på omställningen till mer fossilfri energi.

Hur påverkar dagens situation Concordia Maritime?

När kriget bröt ut hade Concordia Maritime fartyg ingen rysk last ombord och de var inte heller kontrakterade av något ryskt bolag. Vi följer naturligtvis de sanktioner som finns på plats och sedan krigsutbrottet avstår vi tills vidare från att lasta i rysk hamn. Detta i samarbete med våra kunder och många andra rederier. Ombord på Concordia Maritime fartyg är cirka 70 av våra officerare från Ryssland. På grund av de existerande sanktionerna är det nu svårt betala ut löner till dessa hårt arbetande sjöman. Tillsammans med vårt bemanningsbolag försöker vi hitta en lösning på detta.

I dagens situation kan ovan ändra sig på kort varsel men det är status av idag.

 

Erik Lewenhaupt, vd Concordia Maritime