Bolagsordning

BOLAGSORDNING FÖR CONCORDIA MARITIME AB (PUBL.), 556068-5819

§ 1 Firma

Bolagets företagsnamn är Concordia Maritime Aktiebolag (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Göteborgs kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att idka skeppsmäkleri, befraktning, offshore verksamhet och annan rederirörelse samt driva handel med fartyg även som idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst etthundraåttiosjumiljonerfemhundratusen (187.500.000) och högst sjuhundrafemtiomiljoner (750.000.000) kronor.

§ 5 Antal aktier

Bolaget skall ha lägst 23.437.500 och högst 93.750.000 aktier.

§ 6 Aktieslag

Bolagets aktier skall kunna utges i två serier, Serie A och Serie B. Vid omröstning på bolagsstämma skall aktie av Serie A (A-aktie) medföra 10 röster och aktie av serie B (B-aktie) en röst. Om aktier av båda slagen utges, må vardera serien utges till ett belopp, som motsvarar 99/100 av hela aktiekapitalet.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, teckningsoptioner eller konvertibler, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag.

§ 7 Styrelse

Förutom av personer som på grund av lag kan komma att utses i annan ordning skall styrelsen bestå av minst tre och högst sju ledamöter med högst fem suppleanter. Dessa ledamöter och suppleanter utses årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 8 Revisorer

I bolaget skall finnas en eller två revisorer och lika många revisorssuppleanter.

§ 9 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår är 0101–1231.

§ 10 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma och andra meddelanden till aktieägare skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelse och andra meddelanden hålls tillgängliga på bolagets webbplats. Att kallelse skett, samt andra meddelanden till aktieägare, skall även annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelse till bolagsstämma skall ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

För att få deltaga i bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får medföra biträde vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmält antalet biträden (högst två) till bolaget enligt vad som angivits i föregående stycke.

§ 11 Bolagsstämma

Bolagsstämman skall hållas i Göteborg.

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordförande underteckna protokollet.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 7. Beslut om:
  a) fråga om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
  b) om disposition av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  c) rörande ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 8. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen samt antalet revisorer och revisors- suppleanter som skall väljas av stämman.
 9. Fråga om styrelse- och revisorsarvoden.
 10. Val av styrelseledamöter och suppleanter samt i förekommande fall av revisorer och revisorssuppleanter.
 11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

På bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 12 Fullmaktsinsamling

Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

§ 13 Poströstning

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

§ 14 Utomståendes närvaro vid bolagsstämma

Den som inte är aktieägare i bolaget skall på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt t e x genom elektronisk uppkoppling följa förhandlingarna vid bolagsstämman.

§ 15 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

 

Denna bolagsordning är antagen på årsstämma den 28 april 2021.