Valberedningens förslag till årsstämman 2015

Valberedning i Concordia Maritime AB (publ) inför årsstämman den 28 april 2015

Vid årsstämman 2014 beslöts om att Valberedningen skulle utses utifrån ägarförhållanden i bolaget i slutet av augusti 2014 och publicerades 2014-10-28.

Valberedningen inför årsstämman 2015 har utgjorts av

 • Arne Lööw (4:e AP-fonden)
 • Stefan Brocker (styrelsens vice ordförande)
 • Martin Svalstedt (Stena Sessan Rederi AB), valberedningens ordförande

Redogörelse för valberedningens arbete inför årsstämman 2015

Under 2014 och 2015 har valberedningen haft två möten som protokollförts samt flera mail- och telefonkontakter.

För närvarande består styrelsen av de ordinarie ledamöterna

 • Carl-Johan Hagman, styrelsens ordförande
 • Stefan Brocker, styrelsens vice ordförande
 • Mats Jansson
 • Helena Levander
 • Mikael G:son Löw
 • Morten Christian Mo
 • Dan Sten Olsson

Valberedningen har tagit del av styrelsens utvärdering och har via styrelsens vice ordförande erhållit redogörelse för styrelsens arbete och bolagets inriktning de kommande åren. Valberedningen har med detta som grundlag utvärderat den nuvarande styrelsens sammansättning och funnit att den nuvarande styrelsen och styrelsens arbete fungerar mycket väl.

Valberedningen anser att den nedan föreslagna styrelsen representerar en bred kompetens, med såväl gediget verksamhetsmässigt och finansiellt kunnande såsom kunskap om internationella förhållanden och marknader. Valberedningen har även gjort en bedömning av varje ledamots möjlighet att ägna styrelseuppdraget tillräcklig tid.

Valberedningen har beaktat könsfördelningen i styrelsen och anser att bolaget över tid bör öka andelen kvinnor i styrelsen. Med hänsyn till de stora förändringar som i nuläget sker på bolagets marknader anser valberedningen att en stor kontinuitet i styrelsens sammansättning är eftersträvansvärd. Valberedningen noterar att Kollegiet för svensk bolagsstyrning har rekommenderat att svenska publika bolag skall sträva efter att uppnå en mera jämn könsfördelning fram till 2017. Valberedningen anser att det fortfarande är viktigt att fortsätta att sträva efter en jämnare könsfördelning när framtida ändringar i styrelsens sammansättning bedöms.

Valberedningen har konstaterat att en majoritet av de föreslagna ledamöterna är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och till bolagets större aktieägare.

Valberedningen har inte mottagit något externt förslag till styrelseledamot.

Efter avslutat arbete har valberedningen beslutat föreslå årsstämman

att Stefan Brocker utses till ordförande vid årsstämman

att till styrelseledamöter omvälja

 • Carl-Johan Hagman
 • Stefan Brocker
 • Mats Jansson
 • Helena Levander
 • Michael G:son Löw
 • Morten Christian Mo
 • Dan Sten Olsson

och att Carl-Johan Hagman omväljs till styrelsens ordförande.

att styrelsearvodena ska utgå oförändrat med 225 000 kronor till ordinarie ledamot och till styrelsens ordförande och vice ordförande med 400 000 kronor

att till revisor för tiden intill nästa stämma omvälja auktoriserad revisor Jan Malm vid KPMG och till suppleant omvälja auktoriserad revisor Helena Ekberg vid KPMG

att revisorsarvode skall utgår efter godkänd räkning

att valberedningen ska utses enligt följande principer

I nomineringsprocessen för val av styrelse ingår att tillsätta en valberedning bestående av tre ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av en representant för var och en av de två till röstetalet största aktieägarna som önskar utse en representant samt av bolagets styrelseordförande. Den röstmässigt största ägaren utser ordförande i valberedningen

De största aktieägarna kommer att kontaktas av bolagets styrelseordförande på grundval av bolagets, av Euroclear Sweden AB tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare per den sista bankdagen i augusti året före stämman. Efter det att ägarna kontaktats skall de inom fjorton dagar lämna besked huruvida de önskar ingå i valberedningen eller ej. Om inget svar erhållits, går frågan vidare till den därefter största ägaren. Namnen på representanterna i valberedningen ska offentliggöras via bolagets hemsida så snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman.

Om kretsen av stora aktieägare förändras under nomineringsprocessen, kan valberedningens sammansättning komma att ändras för att återspegla detta. Valberedningen har också möjlighet att utöka deltagandet med en person.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess en ny valberedning utsetts.

De största ägarnas riktlinjer för urvalet till nominering är att personerna ska ha kunskaper och erfarenheter som är relevanta för Concordia Maritime. De regler som gäller för oberoende styrelseledamöter enligt Svensk kod för bolagsstyrning skall iakttas.

I valberedningens uppgifter ingår att lämna förslag till årsstämman i följande frågor:

 • Ordförande vid stämman
 • Styrelseledamöter och antal
 • Styrelsens ordförande
 • Arvode till styrelsens ledamöter och ordförande
 • Val av revisor och revisorssuppleant samt arvode till dessa
 • Ersättning för utskottsarbete
 • Förslag till principer för utseende av valberedning

Valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och andra konsulter som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Valberedningen skall i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.


Kallelse 2015