Valberedningen inför Concordia Maritime AB:s årsstämma 2024 utsedd

I enlighet med de principer för utseende av valberedningen som fastställdes på Concordia Maritimes årsstämma 2022 ska valberedningen ha tre ledamöter och bestå av representanter för de två till röstetalet största aktieägarna per den sista bankdagen i augusti året före årsstämman samt styrelsens ordförande.

I enlighet med detta har följande ledamöter utsetts att ingå i valberedningen för tiden intill dess att ny valberedning utses:

Stefan Brocker, styrelsens ordförande
Peter Edwall, representerande sig själv
Karl Swartling, valberedningens ordförande, utsedd av Stena Sessan

Valberedningen kommer att förbereda förslag till årsstämman den 14 maj 2024 avseende bland annat stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsens ersättning, revisor, revisorarvode och, vid behov, principer för utseende av valberedning.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta senast den 26 mars 2024 via post till:           

Valberedningen i Concordia Maritime AB (publ)
Stefan Brocker
405 19 Göteborg